Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą korzystać zbogatej oferty firm i instytucji  z całej Polski proponujących atrakcyjne zniżki. Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej na temat oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Wydawana jest ona w instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. W przypadku gdy posiada się już jedną formę karty a składa się wniosek o dodatkową formę należy wtedy ponieść opłatę 9,21 zł.

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:

-rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;

-umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;

  • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
  • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,
  • pozwala ona także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych 
    o aktualnych zniżkach i nowych partnerach.

Spersonalizowana Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany jest w przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub gdy karta została utracona w inny sposób. Wydanie duplikatu KDR podlega opłacie i obecnie wynosi 10,12 zł za kartę.

Istnieje możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Do wniosku przedstawia się następujące dokumenty:

  • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
  • oświadczenia dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach
  • w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

-w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

-w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

-w przypadku cudzoziemców okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Do korzystania z uprawnień wynikających z posiadania KDR mają prawo członkowie rodziny wielodzietnej, tzn. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania KDR przysługuje:

-rodzicom, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio;

-dzieciom w wieku do ukończenia 18 roku życia;

-dzieciom w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczą się
w szkole lub w szkole wyższej;

Dodatkowo dla mieszkańców województwa śląskiego!

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku przyjęto Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Stanowi on kontynuację działań podjętych w ramach wcześniejszego projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny". 

Celem głównym Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny jest wzmocnienie
i wsparcie rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez:

-promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,

-zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

-wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług,

-zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,

-promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin wielodzietnych. Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów Programu zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym na podstawie dokumentu legitymacyjnego tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Aktualna oferta ulg i uprawnień publikowana jest na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl

Do programu systematycznie zapraszani są nowi partnerzy – przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Miejsca, w których można skorzystać ze zniżek oznaczone są hasłem:
TU REALIZUJEMY PROJEKT „ŚLĄSKIE DLA RODZINY- KARTA DUŻEJ RODZINY  


oraz TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY