Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej

Zakres zadania:

 • poszerzenie jezdni ul. Agrestowej wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca 8 cm, warstwa ścieralna 4 cm),
 • wykonanie pobocza utwardzonego o szerokości 0,75m,
 • budowę miejsc postojowych wraz z chodnikiem w ciągu ul. Agrestowej,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległej zabudowy,
 • budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szkolnej oraz Szczyrkowskiej,
 • budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Agrestowej oraz Szczyrkowskiej,
 • umocnienie narzutem kamiennym miejsca wylotu z kanalizacji deszczowej na skarpach potoku Mesznianka,
 • budowę kanału technologicznego w ciągu projektowanego chodnika,
 • wymianę wodociągu ok. 75m z rur PCV na rury PE w ulicy Agrestowej od posesji nr 7 (demontaż i montaż hydrantu) do ulicy Szczyrkowskiej poza nowo projektowany zjazd z ulicy Agrestowej (płukanie  dezynfekcja kanału),
 • mechaniczne karczowanie, usunięcie karpin wraz z odwozem i utylizacją,
 • demontaż tablicy reklamowej i ponowny montaż,
 • przebudowę słupa kablowego ORANGE wraz z przełączeniem kabli,
 • przebudowę ogrodzenia na działce nr 580/2,
 • czyszczenie kanalizacji deszczowej na całym odcinku od ul. Szkolnej, Agrestowej w kierunku wylotu do potoku Mesznianka.

Dofinansowanie objęło również sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Całkowita wartość inwestycji: 880.222,95 zł 

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 880.222,95 zł

Termin realizacji: 30.09.2021 r.: 

Wykonawca robót budowlanych: TREXBUD S.C. Sławomir Żukowski Grzegorz Żukowski ul. Wilcza 1 43-332 Pisarzowice