DYREKTOR GOPS W WILKOWICACH:

Gabriela Hamerlak-Ciurla


DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Zatrudnieni:

- Koordynator – Starszy specjalista pracy socjalnej,

- Starsi specjaliści pracy socjalnej

- Specjaliści pracy socjalnej

- Pracownicy socjalni

- Starszy administrator

Zadania:

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej

- praca socjalna;
   - sporządzanie wywiadów środowiskowych
   - pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

- zawieranie kontraktów socjalnych;
   - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny;
   - obsługa administracyjno-techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
   - prowadzenie dokumentacji realizacja programów i projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
   - realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej;
   - realizacja dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zatrudnieni:

- Kierownik działu
- Starsi administratorzy
- Administratorzy

Zadania:

Prowadzenie postępowań w sprawach:
- świadczeń rodzinnych
- funduszu alimentacyjnego
- zasiłku dla opiekuna
- świadczenia wychowawczego (500+)
- świadczeń „za życiem”
- pomocy materialnej dla uczniów

- wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”


DZIAŁ KSIĘGOWO - ADMINISTRACYJNY

Zatrudnieni:

- Główny księgowy
- Inspektor ds. księgowości

- Inspektor ds.administracyjnych

Zadania:

- obsługa finansowo-księgowa

- obsługa kadrowo-płacowa

- plan finansowy GOPS

- obsługa sekretariatu ośrodka

- sprawozdawczość GOPS

- kontrola zarządcza GOPS

- procedury zamówień publicznych GOPS

- obsługa administracyjna w zakresie zawierania umów GOPS