Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach została powołana przez Wójta na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład GKRPA w Wilkowicach wchodzą: Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, terapeuta uzależnień (psycholog), przedstawiciel Straży Gminnej, dzielnicowy oraz pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach. Wszyscy członkowie GKRPA systematycznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty”.

GKRPA w Wilkowicach swoje działania realizuje zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wilkowice.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GKRPA 

Komisja inicjuje oraz monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanią na terenie Gminy, zarówno te kierowane do dzieci i młodzieży, jak i te nakierowane na całą społeczność lokalną. Wspiera w szczególności realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), mających udowodnioną skuteczność. Inicjuje oraz wspiera działalność promującą zdrowy styl życia.

Gminna Komisja udziela pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Motywuje osoby, wobec których została wszczęta procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, do podjęcia leczenia odwykowego, kieruje sprawy do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu, kieruje sprawy do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, podejmuje działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie.

Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom odbywa się także w ramach Punktu Konsultacyjnego GKRPA. Psycholodzy dyżurujący w Punkcie zajmują się: rozpoznawaniem problemu zgłaszanego przez klienta, motywowaniem osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, motywowaniem osób pijących szkodliwie i ryzykownie do zmiany szkodliwego wzorca picia, udzielaniem wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym, udzielaniem konsultacji i wsparcia rodzicom dzieci pijących.

Komisja finansuje także działalność gabinetów psychologicznych dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. W gabinecie dla dzieci i młodzieży realizowane są indywidualne porady dla rodziców oraz psychoedukacja związana z trudnościami wychowawczymi i problemami emocjonalnymi dzieci, trudnościami dydaktycznymi oraz problemami rodzinnymi; odbywa się indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą , diagnoza sytuacji rodzinnej, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych; kierowanie dzieci do specjalistycznych placówek, współpraca z pedagogami szkolnymi.

Komisja podejmuje działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu m. in. poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych, prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

GKRPA pełni kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym.


Pobierz wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego>>


KONTAKT Z GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Adres: Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 (Urząd Gminy) - pok. 212

Tel.: 33/499 00 77

E-mail: gkrpa@wilkowice.pl

Pozostałe aktualności: