Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

obrona cywilna

Określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych niżej mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.


Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizowanie ewakuacji ludności,
 • przygotowanie budowli ochronnych,
 • zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 • walkę z pożarami,
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 • zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.


W celu realizacji zadań wynikających z Planu Obrony Cywilnej Gminy związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i w czasie wojny dla zapewnienia jak najlepszej ochrony ludności oraz możliwości przetrwania w warunkach ekstremalnych związanych z wystąpieniem tych zagrożeń uruchamia się niezbędne struktury organizacyjne i niezbędne zasoby umożliwiające minimalizację niekorzystnych skutków następstw wywalanych tymi zagrożeniami.Sygnały alarmowe i komunikaty

Podstawowe pojęcia:

Monitorowanie zagrożeń – obserwacja, pozyskiwanie informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i mienia człowieka czy stanu środowiska w celu przygotowania właściwych działań w przypadku ich wystąpienia. Monitoring pozwala także na podjęcie akcji naprawczych lub usuwania skutków w już w zaistniałej sytuacji np. zagrożenia powodziowego czy ekologicznego.

Ostrzeganie – polega na przekazywaniu przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia, informacji o możliwości uderzeń z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach organom odpowiedzialnym za alarmowanie.

Alarm – sygnał wzywający do gotowości na wypadek zagrożenia. Najczęściej to sygnał dźwiękowy.

Alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

Powiadamianie - przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych sygnałów lub informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia, wystąpieniu lub ustąpieniu zagrożenia skażeniem oraz przekazanie sposobu postępowania w danym przypadku.

Prognozowanie – dokonywanie oceny rozwoju sytuacji wynikającej z wystąpieniem skażenia z jednoczesnym przewidywaniem i przedstawianiem możliwych skutków skażenia środowiska naturalnego, w szczególności gruntu, wody, powietrza, powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, a także określanie wynikających z tego skutków dla funkcjonowania sfery publicznej i obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Syrena - urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, urządzenie akustyczne służące do powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach lub stanach alarmowych.Rodzaje alarmów


 • Sygnały alarmowe

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta
lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
............... dla .............. • Komunikaty ostrzegawcze

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1.

Uprzedzenie

o zagrożeniu skażeniami


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....
może nastąpić skażenie
................................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ...................... (podać kierunek)


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
......................

(podać rodzaj skażenia)
dla ..................

2.

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami


Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji SanitarnejPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
......................

(podać rodzaj zakażenia) dla ..................

3.

Uprzedzenie 

o klęskach żywiołowych 

i zagrożeniu środowiska


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
......................

(podać rodzaj klęski)
dla ..................

Pozostałe aktualności: