Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Bystrej – Etap II

Zadanie jest współfinansowane w ramach Funduszu Dróg SamorządowychW dniu 10.07.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Bystrej – Etap II”

Inwestycja obejmuje:

- roboty rozbiórkowe zniszczonej i kolidującej infrastruktury drogowej takiej jak: krawężniki, obrzeża betonowe, odwodnienie liniowe, kratki ściekowe oraz nawierzchnie istniejących chodników w ul. Klimczoka, jezdni, zjazdów,

- przebudowę konstrukcji nawierzchni ul. Ogrodowej w km 0+002.76 do km 0+463,86,

- remont istniejących chodników i dojść pieszych po robotach budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ul. Ogrodowej,

- remont istniejących zjazdów do posesji i przebudowy istniejących zjazdów na drogi wewnętrzne po robotach budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ul. Ogrodowej,

- przebudowę istniejących poboczy z kruszywa łamanego,

- wykonanie trawników przyulicznych,

- regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kratek ściekowych ulicznych, zaworów gazowych i wodociągowych, ścieków liniowych.

Przebudowie uległa nawierzchnia drogi z jezdnią dwukierunkową o szer. od 3,0 do 3,5 m z obustronnym poboczem o szer. 0,75 m. Niweleta nawierzchni ulicy zaprojektowana została w nawiązaniu do stanu istniejącego oraz punktów stałych. Odwodnienie powierzchniowe drogi oraz przyległego terenu zostało zapewnione dzięki odpowiednim pochyleniom podłużnym i poprzecznym nawierzchni. Woda opadowa została odprowadzona do wykonanych wpustów deszczowych oraz kanalizacji deszczowej lub do ścieków z betonowych elementów prefabrykowanych.

Data podpisania umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania: 15.11.2019 r.

Całkowita wartość inwestycji: 620 878,64 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (poprzednia nazwa obecnego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg): 259 150,50 zł

Wartość środków własnych Gminy Wilkowice: 361 728,14 zł

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 10.10.2019 r.Stan ulicy przed rozpoczęciem inwestycji: Stan ulicy po zakończeniu inwestycji:


Stan ulicy przed rozpoczęciem inwestycji:Stan ulicy po zakończeniu inwestycji:


Pozostałe aktualności: