Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Polityka prywatności Urzędu Gminy w Wilkowicach


I Wyjaśnienie pojęć

Przez poniższe wyrażenia pisane z wielkiej litery należy rozumieć:

1. Serwis – strony internetowe znajdujące się w domenie wilkowice.pl;
2. Użytkownik – osobę, która korzysta z Serwisu, SISMS, Facebook’a, Instagram’a lub YouTube’a;
3. Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności;
4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO znajdziesz tutaj;
5. Facebook – portal społecznościowy Facebook dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook;
6. Fanpage – prowadzony przez Urząd Gminy Wilkowice fanpage „Gmina Wilkowice” na Facebook’u.

7. Instagram portal społecznościowy Instagram dostępny poprzez serwis internetowy www.instagram.com oraz aplikację mobilną Instagram.

8. Profil na Instagramie – prowadzony przez Urząd Gminy w Wilkowicach profil w serwisie Instagram

9. YouTube - portal streamingowy dostępny przez serwis internetowy www.youtube.com oraz aplikację mobilną YouTube.

10. Kanał na YouTube - prowadzony przez Urząd Gminy Wilkowice kanał „Gmina Wilkowice” w portalu YouTube.

II Administrator

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Gmina Wilkowice (obsługiwana przez Urząd Gminy w Wilkowicach) z siedzibą ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wikowice zwany dalej „Administratorem” .
 2. Możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@wilkowice.pl lub telefonicznie 33 499 00 77, a także pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. W sprawie danych osobowych możesz skontaktować się także z Inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@wilkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III Serwis www.wilkowice.pl

 • Za pośrednictwem serwisu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach informacyjnych oraz promocji Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizowaniem zadań w interesie publicznym,
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
  • Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  • Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, w praktyce do zakończenia momentu usunięcia plików cookies.
 • Podanie danych osobowych w celu skorzystania z serwisu jest dobrowolne. Więcej informacji znajduje się w rozdziale o plikach cookies.

IV Uprawnienia przysługujące w związku przetwarzaniem Pani/Pana danych

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego ma Pan/Pani prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), co oznacza, że na Pani/Pana żądanie potwierdzimy, że przetwarzamy Pani/Pana dane oraz podamy określone informacje na temat tego przetwarzania,
  b. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), polegające na możliwości samodzielnego lub pośrednio przez administratora poprawienia błędnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych,

c. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO), w określonych przypadkach, w szczególności w momencie zrealizowania celu,w którym dane zostały zebrane lub cofnięcia zgody na przetwarzanie,
d. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), w szczególnych sytuacjach określonych w RODO,
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywała się na podstawie zgody, cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych,
f. przenoszenia danych osobowych ( art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,na podstawie zgody lub umowy, a przeniesienie polega na przesłaniu Pani/Panu danych osobowych w odpowiednim formacie (pliku), które można przekazać innemu administratorowi,
g. sprzeciwu (art. 21 RODO), który musi zostać uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją.

 1. Oprócz powyższych uprawnień ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.
 3. Pani/Pana uprawnienia związane z korzystaniem z serwisów Facebook, Instagram oraz YouTube są określone w politykach prywatności tych platform społecznościowych (steamingowych). Gmina nie może zagwarantować ich realizacji. Linki do tych polityk zostały zamieszczone poniżej.

V Informacja o ciasteczkach (cookies) w Serwisie

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Przechowujemy pliki cookies na Pani/Pana komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celu utrzymania sesji powejściu doSerwisu.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek innych informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 4. W Serwisie znajdują się sesyjne pliki cookies, które pozostają w pamięci Pani/Pana przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia.
 5. Mechanizm cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych, co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, bądź informowała Cię o każdorazowej próbie ich zapisania. Zmiana ustawień Pani/Panaj przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies można usunąć w każdym czasie. Pod poniższymi linkami znajdują się instrukcje usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge...

VI Pytania do Polityki oraz miejsce jej prezentacji

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://wilkowice.pl/polityka-prywatnosci.


VII Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z kontaktem z Urzędem w drodze e-mail i telefonicznej

 • Przetwarzamy dane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i rozwiązania przedstawionej sprawy.
 • Pani/Pana dane przetwarzamy:
 • w związku w realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO);
 • w przypadku powiadomień w ramach dodatkowych form kontaktu odnośnie opłaty za odpady komunalne - na podstawie przepisów prawa art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 1 lit c RODO); .
 • Podanie danych jest dobrowolne. Bez podania Pani/Pana danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Panią/Pana sprawy.
 • Dane przekażemy odbiorcom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) usługpoczty elektronicznej dla Gminy.
 • Pani/Pana dane będziemy przechowywać do momentu rozwiązania przedstawionej przez sprawy, bądź udzielenia odpowiedzi, a w niektórych sytuacjach także przez czas potrzebny do wykazania załatwienia Pani/Pana sprawy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VIII Korzystanie z usługi przesyłania informacji SISMS

 • W związku z korzystaniem z usług systemu SISMS Pani/Pana dane osobowe administrowane są wspólnie (współadministrowane) przez dwa podmioty:
  • Usługodawcę:
   AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51–143 Wrocław,
   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Usługodawcy: e-mail: iod@ammsystems.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych AMM Systems sp. z o.o., bud. inQUBE ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław
  • Nadawcę komunikatów:
   Gmina Wilkowice
 • Podanie danych konieczne do korzystania z usług SISMS.
 • Przetwarzane dane mogą obejmować: numer identyfikacyjny urządzenia, imię, nazwisko użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejscowość, ulica, numer domu, rodzaj, daty i treści przesyłanych komunikatów, informacje o Nadawcach, do których serwisów zasubskrybował się użytkownik, informacje o wyrażonych zgodach.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są główne w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Systemu SISMS oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez obu administratorów.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celach marketingowych w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie są wykorzystywane do profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie wyrażonej zgody, zawartej umowy lub uzasadnionego interesu administratora (art. 6. ust 1 lit. a, b, c oraz f RODO), w zależności od sposobu korzystania z usługi SISMS. Natomiast Gmina będzie przetwarzać dane w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
 • Informacja o przysługujących Ci prawach została ujęta w pkt III powyżej.
 • Szczegóły dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Użytkowników usługi SISMS, w tym czas przetwarzania oraz przysługującym im praw w zawiązku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ujęto w Polityce Prywatności tej usługi dostępnej pod adresem https://sisms.pl/polityka-prywatnosci-sisms

IX Informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na naszym fanpage’u na Facebooku i w profilu Instagram’ie

 • W związku z korzystaniem przez Panią/Pana z Fanpege’a Gminy Wilkowice na Facebooku oraz profilu w Instagram’ie Pani/Pana dane osobowe administrowane są wspólnie (współadministrowane) przez dwa podmioty:
  • Usługodawcę:
   Facebook Ireland Ltd
   4 Grand Canal Square
  • Prowadzącego Fanpage oraz profil na Instagramie:
   Gminę Wilkowice
 • W tym zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, skierowane do nas za pomocą funkcjonalności Facebook’a,
  • prowadzenia z Panią/Panem dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami oraz możliwości ich polubienia („LubięTo!”),
  • udostępniania Pani/Panu naszych postów, jako osobie obserwującej nasz fanpage, profil w Instagramie
  • promocji polegającej na informowaniu działaniach Gminy Wilkowice i wydarzeniach na terenie Gminy za pomocą postów, które umieszczamy na naszym fanpage’u lub profilu na Instagram’ie,
  • statystycznym - polegającym na gromadzeniu przez Facebook Ireland Ltd. i prezentowaniu Gminie Wilkowice danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Pani/Pana zachowań na naszym fanpage’u lub profilu na Instagram’ie Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, natomiast zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref...
 • Nie ma możliwości korzystania z tych usług bez podawania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy
 • Facebook Ireland Ltd. udostępnia dane osobowe użytkowników wielu podmiotom zgodnie z polityką prywatności https://www.facebook.com/privacy/explanation (dla Facebooka) oraz https://help.instagram.com/519522125107875 (dla Instagram’a). Umieszczane publicznie przez Panią/Pana treści na fanpage’u, profilu na Instagram’ie będą dostępne dla innych użytkowników Facebook’a oraz będą publikowane z wykorzystaniem Pani/Pana imienia i nazwiska lub zdjęcia.
 • Z uwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników tej platformy, w tym Facebook Inc., które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności do USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki nie gwarantują właściwego stopnia ochrony, jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych opuść nasz fanpage na Facebooku.
 • Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, które zostały zgłoszone za pośrednictwem FB. W zależności od rodzaju rozwiązywanej sprawy, możemy przetwarzać Pani/Pana dane przez dalszy czas niezbędny do wykazania, że ją rozwiązaliśmy.
  Odnośnie obserwowaniafanpage’a Gminy lub polubienia posta - przez czas korzystania z tej funkcji, natomiast w ramach komentarzy do czasu ich usunięcia Może Pani/Pan zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na Facebook’u lub Instagramie. Co do danych gromadzonych przez Facebook, będą przetwarzane w okresach wskazanych przez ten podmiot w jego polityce prywatności.

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizowaniem zadania w interesie publicznym, w szczególności są kwestie informacyjne dotyczące zadań gminy określonych w art. 7 ustawyz 8-08-1990 o samorządzie gminnym.


X Informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na naszym kanale w serwisie YouTube

 • W związku z korzystaniem przez materiałów udostępnionych na kanale Gminy w YouTube Pani/Pana dane osobowe administrowane są wspólnie (współadministrowane) przez dwa podmioty:
  • Usługodawcę:
   Google Ireland Limited
   Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia
  • Prowadzącego Kanał:
   Gminę Wilkowice
  • prowadzenie z Panią/Panem dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi filmami oraz możliwości oznaczania ich ikoną „To mi się podoba” lub „To mi się nie podoba”,,
 • Nie ma możliwości korzystania z tych usług bez podawania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizowaniem zadania w interesie publicznym, w szczególności są kwestie informacyjne dotyczące zadań gminy określonych w art. 7 ustawyz 8-08-1990 o samorządzie gminnym.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych na Kanale YouTube jest
  1. prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych w zakresie zadań własnych Gminy.
  1. udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników
  2. statystyka polegająca na gromadzeniu przez Google Ireland Limited i prezentowaniu Gminie danych o wyświetlaniu naszych filmów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych subskrybujących Kanał; dane prezentowane nam przez Google Ireland Limited są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Pani/Pana zachowań na YouTube. Podstawowe informacje o statystykach YouTube znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=pl&ref_topic=9313691
 1. Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zadań w interesie publicznym przechowywane będą do czasu zrealizowania tego zadania w praktyce przez okres publikacji materiałów na KanaleYouTube Gminy związku, z którymi dane zgromadzono. W każdy momencie ma Pani/Pan prawo usunięcia komentarza lub subskrypcji kanału na YouTube, a także usunięcia konta Google.
 2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  Z uwagi na powiązanie Goole Ireland Limitted z innymi spółkami obsługującymi użytkowników YouTube, które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Pod linkiem https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=... zawarte są informacje w zakresie przestrzegania przez Google zasad przesyłania danych osobowych poza obszar państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii,

Pozostałe aktualności: