Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowicach

Urząd Gminy w Wilkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 3.1.1 – Język strony
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Snaczke.
 • E-mail: dostepnosc@wilkowice.pl
 • Telefon: 334990077

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wilkowice
 • Adres: ul. Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice
 • E-mail: sekretariat@wilkowice.pl
 • Telefon: 334990077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w schody. Budynek wyposażony jest w platformę 1-osobową umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, w tym dziennika podawczego, biura Wójta Gminy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wezwać pomoc pracownika Urzędu za pomocą znajdującego się przed wejściem do budynku, specjalnego dzwonka. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać
w pomieszczeniu sali sesyjnej, również zlokalizowanym na parterze. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby dostęp na 1. oraz 2. piętro.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail. Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Obecnie Urząd Gminy w Wilkowicach nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

 

Pozostałe aktualności: