Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

ODBIÓR ŚCIEKÓW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania formalne i techniczne określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Wilkowice „opróżniania zbiornika bezodpływowego należy dokonywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia i wylewania zawartości na powierzchnię terenu nie rzadziej jednak niż raz na pół roku”. Ponadto, właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a wyżej wymienionymi podmiotami oraz warunki ich wykonania zależne są od stron umowy, jednakże stawka za wywóz nieczystości ciekłych, nie może być wyższa od górnej stawki, określonej stosowną uchwałą Rady Gminy.


OBOWIĄZKI GMINY

Gmina określa górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych przez upoważnione firmy. 

Gmina zobowiązana jest również do prowadzenia ewidencji: zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Wójt wydaje decyzję z urzędu, w której ustala obowiązek opróżnienia zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub wpisanych do rejestru działalności regulowanej.


PRZEDSIĘBIORCY OPRÓŻNIAJĄCY ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE 

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilkowice powinien złożyć stosowny wniosek.

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wilkowice dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 


PROCEDURA PODŁĄCZANIA DO SIECI OBJĘTEJ PROJEKTEM „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZARACH AGLOMERACJI"

Pozostałe aktualności: