Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez zarządcę lokalu.
2. Deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy  i  wszystkich członków gospodarstwa domowego.
3. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową.
4. Druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
5. Informację zarządcy dotyczącą struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku .

Zarządca budynku zobowiązany jest do:
1. Podania aktualnego numeru konta bankowego.
2. Podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego wnioskodawcy.
3. Wypełnienie druku „Informacja zarządcy” dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego.
2. Jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy.
3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku:
- zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,
- emerytura/renta – decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
- alimenty – wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymania alimentów dobrowolnych,
- uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych.
- PUP – zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W deklaracji o dochodach należy wykazać:
Wynagrodzenie za prace, „trzynastkę”, nagrody, diety, staż i praktykę, dochód z działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego, żołd itp., emeryturę, rentę, dodatki pielęgnacyjne i inne świadczenia z ZUS, zasiłki rodzinne, wychowawcze, macierzyńskie oraz z tytułu urodzenia dziecka, stypendia, świadczenia z pomocy opieki społecznej oraz świadczenia z urzędu pracy, alimenty dobrowolne lub zasądzone, świadczenia dla rodzin zastępczych i inne. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych i okresowych zasiłków pobieranych z pomocy społecznej (zasiłków celowych).

UWAGA: Według art. 7. ust 9 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o dodatkach mieszkaniowych: „Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (…) wraz z odsetkami (…)

ℹ️ Jednocześnie informujemy, iż  w toku postępowania administracyjnego Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2002r. o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.