Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021r.

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  • powierzchni użytkowej lokalu;
  • wydatków na mieszkanie;
  • wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne;
  • ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe;
  • dochodów gospodarstwa domowego;
  • ceny 1 KWH energii elektrycznej;

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od :

 • Wymagane dokumenty :
 • Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego.

Aby ubiegać się bo dodatek mieszkaniowy należy złożyć :

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy oraz dokumenty potwierdzające wysokość
 • deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwadomowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • kartę informacyjną o standardzie lokalu (w przypadku administracji prywatnych,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub zaświadczenie z urzęduskarbowego o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiączłożenia wniosku (dotyczy osób osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o dochodach za okres trzech miesięcy
 • właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty
 • w przypadku najmu lub podnajmu tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika że osoba niepełnosprawna

ponoszonych wydatków za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

zakładowych, wspólnot mieszkaniowych, domków jednorodzinnych)

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - dotyczy emerytów, rencistów, studentów,

ryczałtowców, osób osiągających dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

lub oświadczenie potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń oraz stan

wyposażenia technicznego, znajdujących się zajmowanym lokalu.

wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,

Wnioskodawca składa wniosek o dodatek mieszkaniowy i zobowiązany jest załączyć do niego dokumenty potwierdzające wydatki na lokal. Na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku potwierdza podpisem prawdziwość informacji zawartych we wniosku.

Wnioskodawca deklaruje swoje dochody za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku w deklaracji o wysokości dochodów , oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną, zaświadczeniem o dochodach z urzędu skarbowego. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma uprawnienia do weryfikacji danych zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy, w deklaracji o wysokości dochodów oraz w oświadczeniu złożonym pod odpowiedzialnością karną. Organ może wezwać wnioskodawcę w celu weryfikacji ww. dokumentów, do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje i dane złożone przez wnioskodawcę, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie.

1) Dodatek mieszkaniowy, przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może on przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród wymienionych powyżej.

2) Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje :

 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej
 • w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • schronisku dla nieletnich
 • zakładzie poprawczym
 • zakładzie karnym
 • szkole, w tym szkole wojskowej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne

całodobowe utrzymanie.

3) Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego :

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40%, wieloosobowym 30 % - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta wynosi 5167,47 zł. Kryterium dochodowe:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2066,99 zł,
 • a dla wieloosobowego 1550,24 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

4) Definicja dochodu.

Dla celów dodatków mieszkaniowych za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochód oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. W myśl art. 3 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wyodrębniamy 3 kategorie dochodów :

5) Kryterium metrażu lokalu mieszkalnego.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:

1. dla 1 osoby 35,00 m 2 + 30 % = 45,50 m 2

2. dla 2 osób 40,00 m 2 + 30 % = 52,00 m 2

3. dla 3 osób 45,00 m 2 + 30 % = 58,50 m 2

4. dla 4 osób 55,00 m 2 + 30 % = 71,50 m 2

5. dla 5 osób 65,00 m 2 + 30 % = 84,50 m 2

6. dla 6 osób 70,00 m 2 + 30 % = 91,00 m 2

oraz + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30 % lub 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60 %. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15%, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości – udział własny wnioskodawcy :

1) 15% dochodów gospodarstwa 1 osobowego;

2) 12% dochodów gospodarstwa 2- 4 osobowego;

3) 10 % dochodów gospodarstwa 5 i więcej osobowego.

 • Wydatki na lokal mieszkalny.
 • Miejsce złożenia dokumentów :
 • Podstawa prawna :
 • Tryb i termin załatwienia sprawy reguluje kodeks postępowania administracyjnego.
 • Uwagi :

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych poniesionymi wydatkami są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, a w szczególności :

1) czynsz

2) koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt. 2 ustawy o niektórych formach popierania

budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 poz. 2195 i z 2021 poz. 11) - niepodlegające

zwrotowi lub refundacji koszty ponoszone w związku z :

a) instalacją i konserwacją instalacji odnawialnych źródeł energii

b) realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (ulepszanie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię by ogrzać budynek

lub podgrzać wodę, w celu zmniejszenia straty ciepłowniczej, wykonywanie przyłączy

technicznych dla źródła ciepła, zamiana źródła ciepła na źródła odnawialne)

c) realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami lub jej poprawy, w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami (dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna)

d) realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego na listę, o której mowa w art. 15

ust. 1 pkt. 5 lit. a ustawy o rewitalizacji lub przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgodnego z

charakterystyką, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 5 lit. b tej ustawy (przedsięwzięcia

rewitalizacyjne zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami i służące

eliminacji i ograniczeniu negatywnych zjawisk)

e) oraz kosztów zaciągniętych na ww. cele kredytów

3) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających

na lokale mieszkalne w spółdzielniach mieszkaniowych (fundusz remontowy, zaliczka

eksploatacyjna).

4) zaliczki na koszt zarządu nieruchomością wspólną

5) inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego

6) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe

7) wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

8) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Jeżelim osoba zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków zalicza się :

1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, jednak

wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązuje dla danego lokalu, gdyby lokal ten

wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy

2) opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu gminy.

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu :

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

rocznych opłat przekształceniowych;

2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane na cele bytowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Parkowa 10

43-365 Wilkowice

Tel. 33 443 22 55 wew.102

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019, poz. 2133 z późn. zmianami )Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zmianami )

 

1) Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wydatki na mieszkanie dla celów naliczenia dodatku mieszkaniowego pomniejszane są do poziomu komunalnego i wówczas po przeliczeniu stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego.

2) Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, centralnie ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego – osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

3) W wypadku najmu albo podnajmu lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

4) Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji tj. 25,84 zł.

5) Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

6) Od 1 lipca 2021r. obowiązują nowe wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz nowe deklaracje o wysokości dochodu gospodarstwa domowego. Wnioski i deklaracje dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach . W sprawach dodatków mieszkaniowych można się kontaktować osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 443 22 55 wew. 102.