„Aktywna integracja w Gminie Wilkowice”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  429 120,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 364 752,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Projekt pt.: „Aktywna integracja w Gminie Wilkowice” skierowany jest do 30 mieszkańców i mieszkanek Gminy Wilkowice zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), ubogich osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu:

Wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach ogłasza nabór uczestniczek i uczestników do Klubu Seniora

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Wilkowice
  • w wieku 60+
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIOR A

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
  • możliwy transport
  • ciepły posiłek

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10

Tel. do kontaktu 33 443 22 55 wew. 100, 102

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoKlub Senior - plakat.pdf