Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Przebudowa ulicy Prostej w WilkowicachPrzebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach

W dniu 05.09.2022r. została podpisana umowa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach”

Inwestycja przebudowy drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach obejmuje dwa etapy:

etap I

 • przebudowa odcinka ul. Prostej (ulicy klasy D) o dł. 817,34 tj. od km 0+003,33 do km 0+820,67,
 • budowa łącznika pomiędzy ul. Prostą a ul. Jagodową w km 0+0422,1 o dł. 52m
 • przebudowa wlotu skrzyżowania ul. Prostej do ul. Wyzwolenia (DP 1404 S)
 • przebudowa wszystkich zjazdów występujących na odcinku rozbudowy ul. Prostej
 • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
 • budowa chodników wzdłuż rozbudowywanego odcinka ul. Prostej
 • likwidacja 2 szt. rowów drogowych: Ri3 dł. 51,6m; Ri4 dł. 154,2m
 • budowa kanalizacji deszczowej o średnicy fi 600mm – dł. 137 m; fi 500mm – dł. 182m; fi 400mm -256,5m; fi 300 mm – dł. 168m,
 • rozbudowa oświetlenia:

- proj. oprawy oświetleniowe przejść dla pieszych 4 szt., dł. linii kablowej zasilającej nN59 m

- proj. oprawy oświetleniowe wzdłuż ulicy 23 szt., dł. linii kablowej zasilającej nN 78m

 • przebudowa sieci:

- energetycznej:

linia kablowa energetyczna nN dł. 20m, ilość projektowanych słupów energetycznych E: 14 szt., ilość słupów energetycznych do demontażu: 9 szt.,

- teletechnicznej: kanalizacja kablowa trzyotworowa 24,0m,kabel podziemny 22,0m,projektowana studnia kablowa SKR-2 2 szt., słup telekomunikacyjny żelbetowy 5 szt.

- gazowej: o średnicy fi 90mm – dł. 27m; fi 63mm – dł. 809,5 m

- wodociągowej: o średnicy fi 110mm – dł. 300 m, o średnicy fi 40mm – dł. 46,0m

 • budowa kanału technologicznego na dł. 837,6 m
 • wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
 • zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami
 • przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z przedmiotową inwestycją
 • modernizacja przepustu w ciągu linii kolejowej nr 139 w km 65,146
 • wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu


etap II

 • przebudowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z ul. Prostą,
 • przebudowa tarczy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 i ul. Prostej, (dł. wlotu w pasie drogowym DW wynosi 9,75m),
 • rozbiórka i budowa zarurowania f 800mm dł. 27,25m w km 0+817,4 pod wlotem ul. Prostej do drogi wojewódzkiej wraz z przebudową rowu Ri2 na dł. 55,25m
 • budowa kanalizacji deszczowej o średnicy fi 600 mm o długości 163,5 m
 • budowa wylotu W1 z kd wraz z przebudową i profilowaniem rowu Ri1 na dł. 122m
 • rozbudowa oświetlenia – 2 sztuki opraw oświetleniowych i linii zasilającej 16 m
 • przebudowa sieci energetycznej – 1 słup
 • demontaż słupów energetycznych – 1 słup
 • przebudowa sieci teletechnicznej:

- kanalizacji kablowej jednootworowej – 31 m

- budowa studni kablowej SKR-1 – 2 szt

- budowa słupów telekomunikacyjnych żelbetowych – 3 szt.

 • przebudowa sieci gazowej fi 63 mm o długości 11 m
 • przebudowa sieci wodociągowej f110 mm o długości31,5 m
 • budowa kanału technologicznego na długości 62,4 m
 • zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z uzgodnieniami
 • wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

Całkowita wartość robót budowlanych: 10.190.354,23 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 9.680.836,52 zł ( 95% )
Wartość wkładu własnego: 509.517,71 ( 5% )

Termin realizacji robót budowlanych: 16 miesięcy do 05.01.2024 r.

Wykonawca robót budowlanych: FBSerwis S.A. -ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 WarszawaStan ulicy Prostej przed rozpoczęciem inwestycji:


Pozostałe aktualności: