Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51.


Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek – Piątek: 800-1600

Sobota: 800-1400

Kontakt telefoniczny do PSZOK-u: (33) 817- 00- 37


Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych poniżej do PSZOK-u jest łącznie spełnienie następujących warunków:


Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości do PSZOK, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów. Wzór upoważnienia można pobrać ze strony: bip.gwwilkowice.finn.pl - Gospodarka odpadami – Punkt Selektywnej Zbiórki.

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.


W PSZOK  przyjmowane są odpady  komunalne powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy:

 •  papier i tektura,
 •  opakowania z papieru i tektury,
 •  tworzywa sztuczne,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 •  metale,
 •  opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 •  szkło oraz opakowania ze szkła,
 •  odpady zielone,
 •  odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 •  gleba i ziemia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 •  zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych,
 •  popiół,
 • odzież i tekstylia.


Należy uwzględnić obowiązujące limity ustalone na poszczególne frakcje odpadów:

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit:

1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ilościach oddawanych do PSZOK-u przez właściciela nieruchomości następujących odpadów:

 • zużyte opony  – 1 komplet / 4 sztuki, w danym roku kalendarzowym na jedną złożoną deklarację, 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe  – do 150 kg, w danym roku kalendarzowym na jedną złożoną deklarację,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowychw ilości do 500 kg w okresie 3 lat na jedną złożoną deklarację, 
 • odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiących odpady komunalne - do 300 kg w danym roku kalendarzowym na jedną złożoną deklarację.

2) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilościach oddawanych do PSZOK-u przez właściciela nieruchomości następujących odpadów:

 • zużyte opony  – 1 sztuka, w danym roku kalendarzowym na jedną złożoną deklarację, 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe  – do 20 kg, w danym roku kalendarzowym na jedną złożoną deklarację,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 50 kg w okresie 3 lat na jedną złożoną deklarację, 
 • odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiących odpady komunalne - do 20 kg w danym roku kalendarzowym na jedną złożoną deklarację.

W przypadku przekroczenia ilości oddawanych odpadów ponad określony limit, od właścicieli nieruchomości, zostanie pobrana opłata wg obowiązującego na dany rok cennika za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odpady te mogą pochodzić z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla całej nieruchomości.


PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

Przypominamy mieszkańcom, że odpady komunalne (stanowiące pozostałość po segregacji) odbierane są tylko i wyłącznie
z nieruchomości. Odpadów tych nie wolno dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tzn. dostarczona/wystawiona lodówka nie może być tylko obudową lecz wymagane jest również całe jej wyposażenie).

Pozostałe zasady wynikające z przyjętych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice pozostają bez zmian i obowiązują nadal. Wszelkie uchwały dostępne są na stronie bip.gwwilkowice.finn.pl
w zakładce Gospodarka odpadami – Uchwały w sprawie gospodarki odpadami.


Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem tel.: 33 499 00 77/79//80/81/82 wew. 3

bądź mailowo: blipart@wilkowice.pl, kcendrzak@wilkowice.pl.

Pozostałe aktualności: