Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

REFERATY

Referat Organizacyjny

Pokoje: 001, 002, 008, 009, 212


Kierownik:

Alicja Raszka-Micherdzińska – Sekretarz Gminy, pok. 009, mail: sekretarz@wilkowice.pl


Pracownicy:

Małgorzata Lempart – biuro obsługi Rady Gminy, pok. 008, mail: mlempart@wilkowice.pl

Beata Habczyk – kadry, BHP i archiwum, pok. 212, mail: bhabczyk@wilkowice.pl

Iwona Głowiak – biuro obsługi klienta, nr wew. 0, pok. 001, mail: iglowiak@wilkowice.pl

Anna Kudzia – sekretariat Wójta Gminy, nr wew. 0, pok. 002, mail: sekretariat@wilkowice.pl

Arkadiusz Dyk – informatyk, pok. 110, mail: adyk@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy.

- zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.

- zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu.

- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,

- organizacja szkoleń pracowniczych.

- prowadzenie archiwum zakładowego.

- zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.

- obsługa administracyjna i kancelaryjno-techniczna Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Komisji Rady Gminy oraz zadania związane z udzielaniem Radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.

- obsługa sekretariatu Wójta Gminy Wilkowice oraz Biura Obsługi Klienta.

- prowadzenie kalendarza spotkań Wójta Gminy.

Referat Finansów i Budżetu

Pokoje: 202, 203, 213, 214, 215


Kierownik:

Aleksandra Kastelik – Skarbnik Gminy, pok. 215, mail: skarbnik@wilkowice.pl


Pracownicy:

Ewelina Tobiasz - księgowość budżetowa, nr wew. 0, pok. 214, mail: etobiasz@wilkowice.pl

Barbara Sapeta – księgowość budżetowa, nr wew. 0, pok. 203, mail: bsapeta@wilkowice.pl

Katarzyna Sadłek – księgowość budżetowa, nr wew. 0, pok. 203, mail: ksadlek@wilkowice.pl

Renata Dryjak – księgowość ogólna, nr wew. 0, pok. 210, mail: rdryjak@wilkowice.pl

Urszula Dobija – księgowość VAT, nr wew. 0, pok. 210, mail: udobija@wilkowice.pl

Ewelina Duraj – księgowość podatkowa i windykacja, nr wew. 2, pok. 213, mail: eduraj@wilkowice.pl

Danuta Dzięgiel – księgowość podatkowa i windykacja, nr wew. 2, pok. 213, ddziegiel@wilkowice.pl 

Joanna Gabryś – wymiar podatków lokalnych, nr wew. 2, pok. 202, mail: jgabrys@wilkowice.pl

Gabriela Stana – wymiar podatków lokalnych, nr wew. 2, pok. 202, mail: gstana@wilkowice.pl

Agnieszka Krawiec – kasa, pok. 012, mail: akrawiec@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej budżetu Gminy, w tym Urzędu Gminy.

- sporządzanie sprawozdań finansowych.

- nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

- realizacja zadań związanych z planowaniem i sprawozdawczością budżetową.

- realizacja zadań związanych z obsługą finansową pracowników.

- wydawanie decyzji dotyczących podatków i opłat lokalnych, windykacja należności i kierowanie zaległości do egzekucji komorniczej.

-  sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat.

- współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Referat Inwestycji

Pokoje: 107, 108, 011


Kierownik:

Beata Łaciak – Kierownik ds. Inwestycji, pok. 109, mail: blaciak@wilkowice.pl


Pracownicy:

Teresa Łaciak – zamówienia publiczne i pozyskiwanie funduszy strukturalnych, nr wew. 6, pok. 107, mail: tlaciak@wilkowice.pl

Katarzyna Przybyła – zamówienia publiczne i pozyskiwanie funduszy strukturalnych, nr wew. 6, pok. 107, mail: kprzybyla@wilkowice.pl

Wojciech Cendrzak - zamówienia publiczne i pozyskiwanie funduszy strukturalnych, nr wew. 6, pok. 107, mail: wcendrzak@wilkowice.pl

Magdalena Wasiewicz – inwestycje kubaturowe i drogowe, pok. 108, mail: mwasiewicz@wilkowice.pl

Monika Dziędziel – inwestycje kubaturowe i drogowe, pok. 108, mail: mdziedziel@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.

- przygotowywanie i prowadzenie inwestycji gminnych oraz remontów.

- pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych,

- prowadzenie spraw w zakresie budowy i modernizacji dróg, elektryfikacji oświetlenia ulicznego i innych inwestycji gminnych.

- prowadzenie dokumentacji prawnej, technicznej i innej budynków kubaturowych.

Referat Geodezji, Urbanistyki i Gospodarowania Nieruchomościami

Pokoje: 101, 102, 103, 110, 114


Kierownik:

Jacek Lupa – Kierownik Referatu Geodezji, Urbanistyki i Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 114, mail: jlupa@wilkowice.pl


Każdy wtorek jest dniem wewnętrznym pracy Kierownika referatu.

W związku z powyższym Kierownik Referatu / Geodeta nie prowadzi w tym dniu obsługi interesantów. Wnioski i dokumenty przyjmowane są w punkcie podawczym na parterze tut. urzędu.Pracownicy:

Dominika Fleszar – gospodarowanie drogami, pok. 103, mail: dfleszar@wilkowice.pl

Dorota Ciesielska – mienie gminne, pok. 103, mail: dciesielska@wilkowice.pl

Anna Kozłowska-Maciaszek – urbanistyka, nr wew. 7, pok. 102, mail: akozlowska@wilkowice.pl

Agnieszka Waliczek – urbanistyka, nr wew. 7, pok. 102, mail: awaliczek@wilkowice.pl

Martyna Szczygłowska – regulacja stanu prawnego nieruchomości, nr wew. 8, pok. 110, mail: mszczyglowska@wilkowice.pl

Katarzyna Hanusiak – gospodarowanie nieruchomościami, pok. 101, mail: khanusiak@wilkowice.pl

Magdalena Krzyżowska – gospodarowanie nieruchomościami, pok. 101, mailmkrzyzowska@wilkowice.pl

Urszula Suska – gospodarowanie nieruchomościami, pok. 101, mail:ususka@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczania nieruchomości.

- przygotowanie dokumentacji do scalania i wymiany gruntów.

- przygotowanie dokumentacji spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości.

- wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

- prowadzenie spraw z zakresu urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego.

- prowadzenie spraw z zakresu mienia gminnego i ewidencji działalności gospodarczej.

- prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

- prowadzenie spraw z zakresu komunikacji i drogownictwa.

Referat Ochrony Środowiska

Pokoje: 006, 010


Kierownik:

Sylwia Derecka – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, nr wew. 1, pok. 010, mail: sderecka@wilkowice.pl


Pracownicy:

Katarzyna Cendrzak – gospodarka odpadami, nr wew. 3, pok. 006, mail: kcendrzak@wilkowice.pl

Beata Lipart – gospodarka odpadami, nr wew. 3, pok. 006, mail: blipart@wilkowice.pl

Joanna Pawlak – gospodarka odpadami, nr wew. 3, pok. 006, mail: jpawlak@wilkowice.pl

Agnieszka Zawiła - ochrona środowiska, nr wew, 1, pok. 010, mail: azawila@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- prowadzenie postępowań dotyczących zezwoleń na wycinkę drzew.

- prowadzenie postępowań związanych z rozstrzyganiem sporów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie.

- przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.

- przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- przygotowywanie nakazów wykonania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochrony roślin.

- prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji środowiskowych.

- nadzorowanie realizacji programu usuwania azbestu.

- współdziałanie przy realizacji zadań wynikających z uproszczonego planu urządzenia lasu.

- opiniowanie planów łowieckich.

- realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt gospodarskich i domowych.

- opiniowanie projektów prac geologiczno - inżynieryjnych.

Referat Spraw Obywatelskich

Pokoje: 104, 105, 106


Kierownik:

Magdalena Hulbój-Jakubiec – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, nr wew. 4, pok. 104, mail: m.hulboj@wilkowice.pl


Pracownicy:

Łukasz Hola – ewidencja ludności, pok. 105, mail: lhola@wilkowice.pl

Gabriela Caputa – dowody osobiste, nr wew. 4, pok. 106, mail: gcaputa@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie spraw meldunkowych oraz ewidencji ludności i sprawozdawczością w tym zakresie.

- prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.

- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

- wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń.

- prowadzenie Rejestru Wyborców.

Referat Strategii i Promocji

Pokój: 007


Kierownik:

Maciej Mrówka – Wójt Gminy Wilkowice, mail: mmrowka@wilkowice.pl


Pracownicy:

Sebastian Snaczke – strategia i promocja, pok. 007, mail: ssnaczke@wilkowice.pl

Elżbieta Fabirkiewicz - kultura, sport, promocja, pok. 007, mail: grafik@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących Gminy i jej promocja.
-
organizacja współpracy zagranicznej z miejscowościami partnerskimi.
-
współpraca w przygotowywaniu materiałów promocyjnych Gminy: foldery, mapy, przewodniki, gadżety i inne oraz ich rozpowszechnianie.
-
organizacja otwartych konkursów ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych celem pozyskania środków finansowych z budżetu Gminy.
- działania w zakresie informacji wewnętrznej.
- prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem.
- koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez.
- opracowanie oraz monitoring strategii Gminy Wilkowice.

Referat Służb Technicznych

Adres:

Wilkowice, ul. Swojska 3

Tel.: 33/817 00 74


Kierownik:

Bogdan Szlósarczyk – Kierownik Referatu Służb Technicznych,


Realizuje w szczególności:

- zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury w Gminie, w szczególności na drogach, przystankach, parkach, skwerach, placach i chodnikach na terenie Gminy oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi podmiotami.m

- wykonywanie prac związanych z częściową/doraźną naprawą dróg, chodników i krawężników,

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem i modernizacją nawierzchni oraz poboczy dróg na terenie Gminy,

- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej będącej własnością Gminy,

- obsługa samochodowa szkół i przedszkoli oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy na zajęcia szkolne i zajęcia rehabilitacyjne,

- wsparcie techniczne imprez kulturalno - sportowych organizowanych na terenie Gminy,

- prowadzenie i utrzymanie w ustalonych wielkościach magazynu przeciwpowodziowego,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

- drobne remonty na obiektach będących własnością Gminy Wilkowice

Obrona Cywilna

Małgorzata Dzimierska – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, pok. 218, tel. 33 499 00 77, wew. 304, mail:  mdzimierska@wilkowice.pl

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, mail: iod@wilkowice.pl

Pozostałe aktualności: