Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

zarządzanie kryzysowe

Art. 2 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 261)

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zawiadamiając służby ratunkowe o powstałym zagrożeniu:

  • podaj dokładny adres zdarzenia;
  • swoje imię i nazwisko;
  • numer tel. z którego dzwonisz;
  • jaki jest stan osoby wymagającej pomocy
  • staraj się być opanowany i rzeczowy;
  • zakończ rozmowę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.


Plan Zarządzania Kryzysowego

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Wilkowice (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Wilkowice.

Obowiązek opracowania i aktualizacji PZK spoczywa na Wójcie Gminy i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2022 r. poz. 261) roku o zarządzaniu kryzysowym.

Elementami składowymi Planu są:

Plan główny

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział PZK obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.

W maju 2021 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Wilkowice został poddany aktualizacji. Opracowany dokument dostosowano do obowiązujących przepisów.Dokument został zatwierdzony przez Starostę Bielskiego 27.09.2021.

Pozostałe aktualności: