Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  13,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  40,00 zł/mies./osobę,
 • dla nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 224,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji administracyjnej zostanie obarczony opłatą podwyższoną:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  52,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  160,00 zł/mies./osobę,
 • dla nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 896,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

            W 2024 roku możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10% dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

SKŁADANIE DEKLARACJI W 2024 ROKU

            Właściciele nieruchomości rozliczający się wg metody od ilości zużytej wody, powinni złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyliczyć opłatę na bieżący rok kalendarzowy - do  31 stycznia 2024 r., załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej.

Deklaracje można składać:

 • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Wilkowicach,
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25,
 • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

            W przypadku braku złożenia deklaracji, Wójt Gminy Wilkowice, jako organ podatkowy działając z urzędu uzyska dane o ilości zużytej wody/ścieków z właściwej spółki dostarczającej wodę lub odbierającej ścieki, a następnie w drodze decyzji, określi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

UWAGA!

Złożenie deklaracji pozwoli uniknąć wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania po terminie płatności decyzji określającej wysokość opłaty, co może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów (odsetek).

            Natomiast właściciele nieruchomości rozliczający się od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki – zatem nie jest konieczne składanie deklaracji na 2024 r.

Ogólne wytyczne dotyczące składania deklaracji:

 • składanie pierwszej deklaracji:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

 • zmiany mające wpływ na wysokość opłaty:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.” Zmiany te dotyczą m.in. wyprowadzki, zamieszkania dodatkowej osoby na nieruchomości, urodzenia dziecka.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Środowisko - Gospodarka Odpadami – DEKLARACJE

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny tylko:

 • w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia,
 • w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

TERMINY PŁATNOŚCI

            Opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych opłatę uiszcza się z dołu – bez wezwania –  zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w terminach:

 1. do 31 marca za I kwartał,
 2. do 30 czerwca za II kwartał,
 3. do 30 września za III kwartał,
 4. do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę ryczałtową roczną za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania, z dołu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

            Informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2024 były dostarczane mieszkańcom przez spółkę Ekoład w listopadzie i grudniu 2023 r.. Ponadto możliwe jest pobranie harmonogramów ze strony internetowej: www.wilkowice.pl - Środowisko - Gospodarka Odpadami - HARMONOGRAMY.

SEGREGACJA ODPADÓW

Szczegółowe informacje jak segregować odpady znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce Środowisko - Gospodarka Odpadami – JAK SEGREGOWAĆ?

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK-u znajdują się na stronie www.wilkowice.pl, w zakładce  Środowisko - Gospodarka Odpadami – PSZOK.

REKLAMACJE

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Jak zgłaszać reklamacje?

 • e-mailowo na adres: sekretariat@wilkowice.pl,
 • telefonicznie: (33) 499-00-77/79/80/81/82 wew. 3,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.

EKOŁAD:

 • e-mailowo na adres: biuro@ekolad.eu,
 • telefonicznie: (33) 817 07 51,
 • osobiście w siedzibie firmy ul. Swojska 3, 43-365 Wilkowice.

Pozostałe aktualności: