Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2022

W związku z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2020 r. w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie można zadeklarować nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  9,50 zł od 1 m3 zużytej wody,
  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  30,00 zł/mies./osobę.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji administracyjnej zostanie obarczony opłatą podwyższoną:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  38,00 zł od 1 m3 zużytej wody,
  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i woda nie jest pobierana wyłącznie z instalacji poprzez wodomierz -  120,00 zł/mies./osobę.

W 2022 roku możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 5% dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wytwórców odpadów. Takie uwarunkowania wymuszają na Gminie dostosowanie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców  do ponoszonych wydatków na zagospodarowanie odpadów. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzez ograniczanie  ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze segregowanie przyczyniamy się do obniżania kosztów ich zagospodarowania.


TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych opłatę uiszcza się z dołu – bez wezwania –  zgodnie z uchwałą nr VI/53/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 r. w terminach:

  1. do 31 marca za I kwartał;
  2. do 30 czerwca za II kwartał;
  3. do 30 września za III kwartał;
  4. do 30 listopada za IV kwartał.

Opłatę ryczałtową roczną za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania, z dołu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

Najnowsze wiadomości z Wilkowic: