Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687) wprowadza system ochrony najuboższych gospodarstw domowym, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują paliwa gazowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje g
ospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) potwierdzający, że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego  jest kocioł na paliwo gazowe. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. 
  2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych (zgodnie z ustawą - Prawem energetycznym art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę)
  3. Spełnione kryterium dochodowe:

        - dla gospodarstwa jednoosobowego – 2 100 zł miesięcznie,

        - w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1 500 zł na osobę miesięcznie.

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i  wymaga:

  1. złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023.
  2. Faktury / faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący składanego wniosku.
  3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 w godzinach 700-1500 

Wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie można składać także za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP.