Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Deklaracje 


FORMULARZE DEKLARACJI

Formularze deklaracji można pobrać TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Instrukcja wypełniania deklaracji dostępna jest TUTAJ.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane na dzienniku podawczym lub w pokoju gospodarki odpadami komunalnymi (na parterze pok. 006) w godzinach pracy Urzędu bądź listownie.

Deklarację można też złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Deklaracje 2021

W związku z koniecznością dostosowania wzoru deklaracji do obowiązujących przepisów każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia w terminie do 31 stycznia 2021 roku nowej deklaracji  w celu wyliczenia opłaty za odpady komunalne na rok 2021.

Składanie pierwszej deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiany mające wpływ na wysokość opłaty

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Kiedy możliwe jest pomniejszenie opłaty?

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach złożenie deklaracji zmniejszającej  wysokość opłaty możliwe tylko w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia oraz w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Najnowsze wiadomości z Wilkowic: