Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Deklaracje 


FORMULARZE DEKLARACJI

Formularze deklaracji można pobrać TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Instrukcja wypełniania deklaracji dostępna jest TUTAJ.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane na dzienniku podawczym lub w pokoju gospodarki odpadami komunalnymi (na parterze pok. 006) w godzinach pracy Urzędu bądź listownie.

Deklarację można też złożyć w formie elektronicznej za pomocą skrzynki PeUP.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Deklaracje 2024

Właściciele nieruchomości rozliczający się wg metody od ilości zużytej wody, powinni złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyliczyć opłatę na bieżący rok kalendarzowy - do  31 stycznia 2024 r., załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej.

Składanie pierwszej deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiany mające wpływ na wysokość opłaty

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Kiedy możliwe jest pomniejszenie opłaty?

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach złożenie deklaracji zmniejszającej  wysokość opłaty możliwe tylko w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia oraz w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do podpisania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności – pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne wymagane jest do podpisania deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Pełnomocnik jest obowiązany dołączyć do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, które jest wymagane do podpisania deklaracji przez pełnomocnika.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw dostępne są stosowne druki do pobrania.

Za każde złożone pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty za pełnomocnictwo powstaje z chwilą złożenia dokumentu. Należy mieć na uwadze, że nie każde udzielenie pełnomocnictwa niesie za sobą konieczność dokonania opłaty skarbowej z jego tytułu.

Przykładowo nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla:

  • małżonka,
  • wstępnego (rodzicie, dziadkowie),
  • zstępnego (dzieci, wnuki),
  • rodzeństwa.

Pozostałe aktualności: