Pomoc materialna dla uczniów

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna. 

Świadczeniami pomocy materialnej są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać  stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

  • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł, (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz. U. z dnia 15 lipca 2021r. poz.1296)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Wilkowicach (ul. Parkowa 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00) lub poniżej w załączniku.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach (biuro 101), w nieprzekraczalnym terminie - do 15 września br.