Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach w formule zaprojektuj-wybuduj

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógOczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania.

Inwestycja obejmuje:

- opracowanie kompletnej, pełno-branżowej dokumentacji projektowej według Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i innymi czynnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy,

- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację zadania wynikającą z obowiązujących przepisów,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych a podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakończeniu robót.

Data podpisania umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania: ……………………..

Całkowita wartość inwestycji: ……………… zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.545.464,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: ……………….. zł

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.12.2026 r.


Stan ulic przed rozpoczęciem inwestycji:W trakcie prac:

Stan ulic po zakończeniu inwestycji:
Pozostałe aktualności: