Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wilkowice obsługiwany przez Urząd Gminy w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres: sekretariat@wilkowice.pl lub dzwoniąc pod numer: 33/499 00 77.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres: iod@wilkowice.pl .
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami osobowych mogą być inne podmioty, na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wilkowice.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieją następujące uprawnienia:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Wilkowice danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Pozostałe aktualności: