Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w roku 2021 – część 1

Zakres zadania:

Budowa ok. 1117,23 mb sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: kanałów PVC⌽ 160 o długości 359,85 mb, kanałów PVC⌽ 200 o długości 693,63 mb, kanałów wykonanych metodą bezwykopową o długości 11,90 mb oraz kanałów tłocznych⌽63 o długości 51,85 mb) wraz z zabudową dwóch przydomowych pompowni ścieków, umożliwiających przyłączenie 23 budynków położonych w sołectwie Meszna, Bystra, Wilkowice. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona także regulację studni istniejących poprzez dostosowanie do niwelety dróg,

Wykonanie dwóch przydomowych pompowni ścieków wraz z doprowadzeniem kabla zasilającego z nieruchomości użytkownika,

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla drogi powiatowej na potrzeby wykonania sięgacza do budynku ul. Fałata wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Zarządzie Dróg Powiatowych,

Odtworzenie nawierzchni dróg zgodnie z zarządzenia Nr 106/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustanowienia instrukcji odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp., wraz ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem nr 146/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 grudnia 2019 r., 

Całkowita wartość inwestycji: 718.579,78 zł 

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 389 704,55 zł 

Termin realizacji: 21.12.2021 r.

Wykonawca robót budowlanych: Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk, Jaroszowice 1, 34-100 Wadowice