Gminny Zespół Interdyscyplinarny został utworzony Uchwałą nr XLVII/470/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli:
•    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
•    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach,
•    Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
•    Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach,
•    Komisariatu Policji w Szczyrku,
•    Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
•    Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe.
 
Przedstawiciele powyższych jednostek pracują w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Wilkowice, a zwierzchnikami tych jednostek. Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołał dwie grupy robocze w skład których wchodzą:
•    pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
•    dzielnicowi Komisariatu Policji w Szczyrku,
•    pedagodzy szkolni Szkół Podstawowych,
•    wychowawcy Przedszkoli,
•    pielęgniarki środowiskowe Gminnego Samodzielnego ZOZ,
•    terapeuta Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
•    kuratorzy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
 
Każdy członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w GZI i w GR. Członkowie GZI oraz GR wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 
Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zadania Grup Roboczych:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”

Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”. Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.
 
Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.
- podczas interwencji policji w rodzinie,
- podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
- na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie,
- jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.
 
W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Uruchomienie procedury interwencyjnej „Niebieska Karta” ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że :
- jest intencjonalna czyli jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
- siły są nierównomierne - w relacji jedna osoba ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy,
- naruszone są dobra osobiste- sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe dobra ofiary np. prawo nietykalności fizycznej, godności, szacunku,
- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony,

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wilkowice, ul. Parkowa 10, Tel. 33 443 22 55 w. 100-104


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, Tel. 33 49900 77 w. 410

Komisariat Policji w Szczyrku

Szczyrk, ul. Myśliwska 40 , tel. 33 817 82 65


Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
B-B, ul. Cieszyńska 10, tel. 33 499 04 99,  fax 33 499 04 50
www.bielsko-biala.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
B-B, ul. Mickiewicza 22, tel. 33 499 78 00,  fax 33 499 78 01


Sąd Rejonowy - Wydział III Karny
B-B, ul. 1 Maja 9, tel.  33 470 31 06


Sąd Rejonowy - Wydział III Karny - Sekcja Wykonawcza
B-B, ul. 1 Maja 9, tel. 33 470 31 03
www.bielsko-biala.sr.gov.pl


Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

B-B, ul. Legionów 79, tel. 33 475 81 00, fax 33 475 81 05
www.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej

B-B, ul. Sobieskiego 9, tel. 33 475 85 00,  fax : 33 475 85 05,
www.prokrej-bielsko.internetdsl.pl


Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Jaworze, ul. Dzwonkowa 138u,  tel. 33 498 69 48,
www.bk-europe.pl

Pogotowie Opiekuńcze im. Janusza Korczaka
B-B, ul. Lompy 7/9,  tel. 33 811 73 43


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

B-B, ul. Piastowska 40,  tel. 33 813 69 36,  33 813 69 37   


Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
B-B, ul. Piękna 2,  tel. 33 814 62 21

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
Tel. 800-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel. 800-12-12-12


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Moc
Tel. 116 111