Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilkowice powołany został zarządzeniem nr 185/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 września 2023 r.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilkowice składa się z przedstawicieli:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach,
 • Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
 • Wszystkich publicznych placówek oświatowych,
 • Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach,
 • Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
 • Komisariatu Policji w Szczyrku/ Posterunku Policji w Wilkowicach,
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
 • Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe.

Przedstawiciele powyższych jednostek pracują w Zespole Interdyscyplinarnym na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Wilkowice, a zwierzchnikami tych jednostek.

Zespół Interdyscyplinarny do pracy z rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” powołuje grupę diagnostyczno-pomocową, którą każdorazowo stanowią pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Wilkowicach. Grupy diagnostyczno-pomocowe, na każdym etapie postępowania, mogą zostać poszerzone o:

 • Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • Asystenta rodziny,
 • Nauczyciela wychowawcę będącego wychowawcą klasy lub nauczyciela znającego sytuację domową małoletniego, pedagoga, psychologa,
 • Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,
 • kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc domową,
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domowa lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
 • składnie, na wniosek GD-P zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Do zadań grup diagnostyczno – pomocowych należy w szczególności:

 • Dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskiej Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,
 • Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność,
 • Realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • Występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
 • Występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
 • Monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
 • Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”,
 • Dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” oraz wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 • Informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1249 ze zm.) przez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • Narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • Naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • Powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • Ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • Istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podejmowanie interwencji w środowisku w związku z podejrzeniem przemocy odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc. Procedura ‘Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli służb w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Natomiast osoby będące świadkami przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.⃰Materiał przygotowano na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wilkowice, ul. Parkowa 10, Tel. 33 443 22 55 w. 100-104


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, Tel. 33 49900 77 w. 410

Posterunek Policji w Wilkowicach

Wilkowice, ul. Parkowa 2 , tel. 47 85 706 40


Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Bielsko - Biała, ul. Cieszyńska 10, tel. 33 499 04 99,  fax 33 499 04 50
www.bielsko-biala.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
Bielsko - Biała, ul. Słowackiego 15, tel. 33 867 26 99,  fax 33 499 78 01


Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział III Karny
Bielsko - Biała, ul. Słowackiego 15, tel.  33 867 26 80

wkarny@bielsko-biala.sr.gov.pl


Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bielsko - Biała, ul. Legionów 79, tel. 33 475 81 00, fax 33 475 81 05
www.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej, Bielsko – Biała Południe

Bielsko - Biała, ul. Sobieskiego 9, tel. 33 475 85 00,  fax : 33 475 85 05,
https://www.gov.pl/web/po-bielsko-biala/prokuratur...

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 33 tel. 667 252 257


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bielsko - Biała, ul. Piastowska 40,  tel. 33 813 69 36,  33 813 69 37   


Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Bielsko - Biała, ul. Piękna 2,  tel. 33 814 62 21

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
Tel. 800-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel. 800-12-12-12


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Tel. 116 111