Gminny Zespół Interdyscyplinarny został utworzony Uchwałą nr XLVII/470/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach,
 • Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach,
 • Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
 • Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
 • Posterunku Policji w Wilkowicach,
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
 • Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe.
 • pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
 • dzielnicowi Posterunku Policji w Wilkowicach,
 • pedagodzy szkolni Szkół Podstawowych,
 • wychowawcy Przedszkoli,
 • pielęgniarki środowiskowe Gminnego Samodzielnego ZOZ oraz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
 • kuratorzy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Przedstawiciele powyższych jednostek pracują w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Wilkowice, a zwierzchnikami tych jednostek. Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołał dwie grupy robocze w skład których wchodzą:

Każdy członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w GZI i w GR. Członkowie GZI oraz GR wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zadania Grup Roboczych:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”

Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”. Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.
 
Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
 • w związku ze zgłoszeniem osoby doznającej przemocy w rodzinie,
 • jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.
   
  W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Uruchomienie procedury interwencyjnej „Niebieska Karta” ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Zjawisko przemocy w rodzinie charakteryzuje:

 • intencjonalność – działanie sprawcy jest zamierzone i ma na celu kontrolowanie, podporządkowanie sobie ofiary,
 • dysproporcja sił – sprawca ma przewagę (fizyczną, emocjonalną, intelektualną, ekonomiczną, społeczną ) nad ofiarą,
 • naruszanie praw i dóbr osobistych – sprawca wykorzystując przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary np. prawo do godności lub nietykalności cielesnej,
 • szkody i cierpienie ofiar – działanie sprawcy przynosi ofierze szkody fizyczne, psychiczne, materialne.

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wilkowice, ul. Parkowa 10, Tel. 33 443 22 55 w. 100-104

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, Tel. 33 49900 77 w. 410

Posterunek Policji w Wilkowicach
Wilkowice, ul. Parkowa 2 , tel. 47 85 706 40

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
B-B, ul. Cieszyńska 10, tel. 33 499 04 99,  fax 33 499 04 50
www.bielsko-biala.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
B-B, ul. Mickiewicza 22, tel. 33 499 78 00,  fax 33 499 78 01

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział III Karny
B-B, ul. 1 Maja 9, tel.  33 470 31 06

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział III Karny - Sekcja Wykonawcza
B-B, ul. 1 Maja 9, tel. 33 470 31 03
www.bielsko-biala.sr.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
B-B, ul. Legionów 79, tel. 33 475 81 00, fax 33 475 81 05
www.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej

B-B, ul. Sobieskiego 9, tel. 33 475 85 00,  fax : 33 475 85 05,
www.prokrej-bielsko.internetdsl.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

B-B, ul. Wyspiańskiego 33 tel. 667 252 257

Pogotowie Opiekuńcze im. Janusza Korczaka
B-B, ul. Lompy 7/9,  tel. 33 811 73 43


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

B-B, ul. Piastowska 40,  tel. 33 813 69 36,  33 813 69 37   


Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
B-B, ul. Piękna 2,  tel. 33 814 62 21

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
Tel. 800-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel. 800-12-12-12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Moc
Tel. 116 111