DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Gmina Wilkowice zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082) zwana dalej ustawą.

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

- dzieci w wieku powyżej 7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

- dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

- dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a)  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych


FORMY DOWOZU:

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1) dowóz zbiorowy zorganizowany przez Urząd Gminy Wilkowice,

2) dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Urzędem Gminy Wilkowice,

3) dowóz dziecka komunikacją publiczną na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU:

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

Kosz = (a - b) * c * d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2021/2022 określona została w Uchwale Nr XLIII/411/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia  29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2022/2023 i wynosi:

1) benzyna (Pb95) – 6,94 zł

2) olej napędowy (ON) – 7,38 zł

3) gaz (LPG) – 3,46 zł.

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA:

Wniosek można otrzymać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach lub pobrać ze strony:

- wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego,

- wniosek o przyznanie bezpłatnego przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego,

- rachunek o zwrot kosztów przewozu,

Do wniosku należy załączyć:

1)  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia);

2)  aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia);

3)  potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki (oryginał);

W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkowice.

do pobrania

Regulamin przewozu i zwrotu kosztów przejazdów uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z terenu Gminy Wilkowice.

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WILKOWICE

Regulamin przewozu uczniów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Zmiana do regulaminu przewozu uczniów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice

Oświadczenie obywatele Ukrainy