Wójt Gminy Wilkowice informuje, iż uległy zmianie warunki przyznania i wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215) oraz  Uchwałą Nr XV/145/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi jest złożenie wniosku w terminach określonych w w/w uchwale tj. do 15 czerwca i 15 listopada danego roku.

Druk wniosku dostępny jest w każdej Szkole Podstawowej i Przedszkolu lub do pobrania tutaj

Do wniosku, należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt leczenia/stanu zdrowia w związku, z którym to faktem nauczyciel ubiega się o dany rodzaj świadczeni

- imienne r-ki lub faktury potwierdzające poniesione wydatki na pomoc zdrowotną, obejmujące okres nie dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

Wniosek wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczyciela”.

W ramach pomocy zdrowotnej finansowane będą następujące rodzaje świadczeń:

- dofinansowanie wydatków poniesionych na zakup lekarstw, środków higienicznych, specjalnej diety żywieniowej,

- dofinansowanie wydatków związanych z opłatami na leczenie,

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji zdrowotnej,

- dofinansowanie wydatków ponoszonych na zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji,

- dofinansowanie da zakupu okularów, protez,

- dofinansowanie kosztów badań specjalistycznych

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określone są w w/w Uchwale.

O przyznaniu nauczycielowi pomocy zdrowotnej i jej wysokości rozstrzyga Wójt Gminy Wilkowice.