ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ: PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przewozie i zapewnieniu opieki w czasie przewozu uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Wilkowice, dowożonym do szkół i przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej. Łączna dzienna długość trasy dowozu dzieci wynosi około 45 km. Dokładna trasa dowozu na zajęcia i odwozu po zajęciach dzieci do szkół i przedszkoli oraz ilość dzieci przewidzianych do przewozu będzie wynikała z indywidualnego planu zajęć przewożonych uczniów i zostanie określona w Umowie.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r., do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Szczegółowy opis zamówienia w zaproszeniu do złożenia oferty.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ: PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniaRegulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach