PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • aktualny paszport
  • karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia
  • książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50-tego roku życia)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 104) lub przez zakład pogrzebowy (z upoważnieniem do zgłoszenia zgonu).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na poczekaniu


OPŁATY:

Brak


UWAGI:

  • zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w przypadku choroby zakaźnej - w ciągu 24 godzin, 
  • zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu,
  • zgłaszając zgon należy podać: nazwisko rodowe matki osoby zmarłej, imię i nazwisko rodowe współmałżonka, datę i m-ce zawarcia związku małżeńskiego