Ludowy Klub Sportowy "Klimczok-Bystra" z siedzibą w Bystrej, ul. Juliana Fałata 14, złożył ofertę pn. Organizacja wydarzenia pn. "Święto Sportu z okazji 100-lecia Ludowego Klubu Sportowego "Klimczok-Bystra" na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. 

Do dnia 1 grudnia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Ludowy Klub Sportowy "Klimczok-Bystra"

Obszar: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych oraz promujących zdrowy styl życia

Data złożenia oferty: 24.11.2022 r.

Data opublikowania oferty: 24.11.2022 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 01.12.2022 r.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Referatu ds. Strategii i Promocji Urzędu Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: ssnaczke@wilkowice.pl