Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 2473 ) na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 01 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r.


Dla mężczyzn z terenu Gminy Wilkowice, poddanych obowiązkowi kwalifikacyjnemu w 2024 roku, wyznaczono termin stawienia się na komisję lekarską na dni: 

  • 14 - 16 lutego 2024 r.


Dla kobiet Gminy Wilkowice, poddanych obowiązkowi wezwania do kwalifikacji wojskowej, wyznaczono termin:

  • 14 marca 2024 r.

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwa...


Co przygotować na kwalifikację.pdf 

1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (art. 71 ust. 2 pkt 1 lit. l i m ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

 
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż termin określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
 
3. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).
 
4. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).