ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WILKOWICE


  Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) w dniach: 30.08.2022r. - 28.10.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w pokoju 209 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie gminy Wilkowice, stanowiących własność osób fizycznych.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia ww. projektów  do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (liczy się data wpływu pisma).

Jednocześnie informuję, że 23.09.2022 r. w godzinach 930-1330 (pok. nr 3 w Urzędzie Gminy w Wilkowicach) przedstawiciele wykonawcy ww. projektów planów będą udzielać zainteresowanym właścicielom wszelkich wyjaśnień co do treści dokumentacji.

Uproszczony plan urządzenia lasu stanowi podstawę naliczenia podatku leśnego.


Uwaga:
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów dotyczą tylko lasów położonych w obrębie wsi Wilkowice.