PODSTAWA PRAWNA: 

 • Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086)
 • Art.13, art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz 463) 
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dowody osobiste przyszłych małżonków
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • paszport
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 104)


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są w miejscowym USC  – niezwłocznie
 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są poza miejscowym USC – 14 dni


OPŁATY:

 • 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 
 • 1 000 zł - dodatkowa opłata za ślub cywilny poza urzędem na wasze życzenie


ŚLUB POZA URZĘDEM:

Godziny udzielania ślubów poza lokalem - Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach::

- w tygodniu w godz. pracy urzędu ( pon.-czw.)

- piątek ( 12.00 - 15.30)

- sobota ( 12.00 - 16.00)

- niedziela ( 12.00 - 15.00)


UWAGI:

 •  związek małżeński zawarty może być przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub cywilny) lub przed duchownym (tzw. ślub konkordatowy)
 •  ustawowy termin zawarcia małżeństwa - pełny miesiąc od chwili złożenia zapewnienia (w miarę wolnych miejsc)
 • dolna granica wieku osób wstępujących w związek małżeński: dla mężczyzn – 18 lat, dla kobiet – 16 lat
 • zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem prawem przepisanego wieku przez kobietę może nastąpić jedynie po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na zawarcie małżeństwa