PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 poz. 2086)


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 
  • dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 104) lub w każdym innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie oświadczenia na poczekaniu


OPŁATY:

11 zł - opłata skarbowa 


KONTO BANKOWE:


UWAGI:

  • oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
  • w trybie art.59 k.r.o. można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństw