Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

komisje rady gminy

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Skład Komisji:

1. Dariusz Dobija
2. Dariusz Kanik
3. Marcin Stawinoga
4. Antoni Kufel
5. Marcin Kwiatek

Przewodniczący Komisji - Antoni Kufel

Zastępca Przewodniczącego Komisji - Marcin Stawinoga

Terminy posiedzeń:

Zajmuje się w szczególności:

Wnioski, opinie, analizy i oceny w sprawach:

 • działalności placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy;
 • remontów i modernizacji placówek oświatowych;
 • projektu zadań inwestycyjnych w oświacie;
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody/stypendium w dziedzinie nauki;
 • opiniowanie planów finansowych jednostek oświatowych i kulturalnych;
 • inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy;
 • współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk”, Gminną Biblioteką Publiczną oraz innymi organizatorami imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach;
 • współpracy z animatorami i twórcami kultury na terenie gminy;
 • opiniowanie wniosków o nadawania honorowego obywatelstwa gminy;
 • kierunków działania w zakresie pomocy społecznej oraz opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi oraz przeciwdziałania patologiom w społeczności lokalnej;
 • ochrony mienia oraz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy;

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Skład Komisji:

1. Adam Bysko
2. Katarzyna Seneta
3. Krzysztof Krajewski
4. Mirosław Goliszewski
5. Piotr Waleczek 
6. Bożena Maślanka

Przewodniczący Komisji - Bożena Maślanka

Zastępca Przewodniczącego Komisji - Adam Bysko

Terminy posiedzeń:

Zajmuje się w szczególności:

Wnioski, opinie, analizy i oceny w sprawach:

 • ochrony środowiska i inwestycji proekologicznych;
 • ochrony przyrody;
 • gospodarki wodno-ściekowej i inwestycji w tym zakresie;
 • utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;
 • modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz bezpieczeństwa ich użytkowania;
 • gospodarki zasobami naturalnymi,
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • gospodarki terenami leśnymi i terenami zielonymi;
 • rozwoju infrastruktury i zamierzeń inwestycyjnych w obrębie gminy;

Komisja Sportu, Turystyki, Zdrowia i Promocji

Skład Komisji:

1. Dariusz Dobija
2. Dariusz Kanik
3. Alina Macher
4. Krzysztof Krajewski
5. Robert Kudzia
6. Mirosław Goliszewski 

Przewodniczący Komisji - Alina Macher

Zastępca Przewodniczącego Komisji - Dariusz Kanik

Terminy posiedzeń:

Zajmuje się w szczególności:

Wnioski, opinie, analizy i oceny w sprawach:

 • promocji i rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy;
 • wspierania i inicjowania organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych /np.: rajdy rowerowe, rajdy nordic walking, biegi, zawody narciarskie/;
 • inicjowania itworzenia terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych na terenie gminy;
 • podejmowania działań w kierunku wytyczenia ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy;
 • współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
 • wypracowania form aktywnego wypoczynku i rekreacji w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • opiniowania wniosków o przyznanie stypendium/nagrody w dziedzinie sportu oraz wyróżnień, którym jest tytuł: Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice,
 • ochrony zdrowia, programówprofilaktycznych oraz współdziałania z placówkami medycznymi na terenie Gminy w zakresie poprawy opieki zdrowotnej mieszkańców;
 • promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy;
 • współpracy z gminami partnerskimi;
 • ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

1. Małgorzata Olma
2. Marcin Stawinoga
3. Alina Macher
4. Elżbieta Lenda
5. Antoni Kufel
6. Piotr Waleczek

 Przewodniczący Komisji - Elżbieta Lenda

Zastępca Przewodniczącego Komisji - Małgorzata Olma

Terminy posiedzeń:

Zajmuje się w szczególności: Realizacja zadań kontrolnych Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2018.994 t.j. z póz. zm./ oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji:

1. Małgorzata Olma
2. Dariusz Kanik
3. Krzysztof Krajewski
4. Piotr Waleczek

Przewodniczący Komisji - Krzysztof Krajewski

Zastępca Przewodniczącego Komisji - Piotr Waleczek

Terminy posiedzeń:

Zajmuje się w szczególności: Realizacja zadań w zakresie rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli na podstawie art. 18 b ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2018.994 t.j. z późn. zm./ oraz Regulaminu Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. 

Pozostałe aktualności: