W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1967 oraz rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje to możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 w godzinach 700-1500 

Wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie można składać także za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP.

Prosimy przygotować:

  • numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek,
  • numery PESEL: członków rodziny.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatków będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formularzu adres e-mail.

Ponadto informujemy, że nie ma możliwości składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.
Wniosek_dodatek_cieplny.pdf

Oświadczenie_brak_konta_bankowego.pdf

Klauzula_RODO_dodatek_cieplny.docx