Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Partycypacja społeczna


Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz oraz ich organów (na każdym poziomie, samorządowym czy rządowym) a mieszkańcami i mieszkankami, mający na celu zebranie uwag, opinii i rekomendacji, które pozwolą wypracować jak najlepsze, optymalne rozwiązanie dla danej sprawy publicznej.

W ramach konsultacji mieszkanki i mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat zmian dotyczących aktów prawnych, zagospodarowania przestrzennego czy inwestycji, które mają wpływ na ich życie.  Swoją opinię mogą wyrazić w różnych formach: podczas spotkań i dyskusji publicznych, pisemnie, w formie elektronicznej  itp. Następnie informowani są o przebiegu procesu i wynikach konsultacji oraz podjętych decyzjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Konsultacjom społecznym przyświeca idea dobra wspólnego i poszukiwania rozwiązań jak najbardziej angażujących społeczeństwo w procesy współdecydowania.

Dokumentem, który określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Wilkowice jest UCHWAŁA NR XXXI/264/2013 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 27 lutego 2013 r.

Pozostałe aktualności: