Państwowy Instytut Geologiczny                                                                                                                                  Warszawa, 4 czerwca 2024 r

Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna


GCG.070.85.2024


                              OSTRZEŻENIE O ZAGROŻENIU OSUWISKOWYM PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

                                                                                                                   nr 1/2024

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru południowych części województwa śląskiego i małopolskiego.

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) - Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku z trwającymi od kilku dni w południowej Polsce intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy to przede wszystkich obszarów, na których suma opadów w okresie 7 dni osiąga wartości 150 mm na metr kwadratowy lub więcej. Lokalnie zanotowano już takie opady na południu województwa śląskiego. Wg. danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB opady takie zanotowano już w rejonach Bielska Białej. Sumaryczny opad deszczu (7 ostatnich dni) wynosi już w Wapienicy 164, 2 mm, a w Bielsku Białej 159,4 mm.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB (IMGW-PIB) na Śląsku i w Małopolsce można spodziewać się kolejnych opadów deszczu, co spowoduje, że w niektórych miejscach, zwłaszcza województwa śląskiego sumy opadów przekroczą 200 mm. Na pozostałym obszarze południowych części województw śląskiego i małopolskiego sumy opadowe mogą

przekroczyć 100 mm. IMGW-PIB wydało już dla tych rejonów kraju ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Charakter opadu z jakim mamy w ostatnich dniach do czynienia wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność stoków. W przypadku gdy sumy opadów w ciągu 7 dni przekroczą 200 mm, może dojść do uaktywnienia się osuwisk zwietrzelinowych i skalno-zwietrzelinowych, natomiast w przypadku przekroczenia już 100 mm do osuwisk płytszych zwietrzelinowych. Osunięcia mogą być bardzo dynamiczne, jak i bardzo powolne. Oba przypadki mogą stanowić zagrożenie dla ludzi

i powodować straty materialne.

PSG zaleca zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi, pojawianiu się szczelin w gruncie, nagłej ucieczce wód w studniach, spękań obiektów budowlanych itp. Procesy osuwiskowe mogą występować z pewnym opóźnieniem w stosunku do

opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach.

Najbardziej narażone są obszary, które objęte były ruchami masowymi w przeszłości.


pgi. gov. pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099

NIP 525-000-80-40