W sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2021r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Projekt uchwały pobrać można tutaj.

Konsultacje społeczne polegają na wypełnieniu formularza, który jest  dostępny:

Termin składania opinii ustala się do 20.09.2022 r. do godz. 15:30