Zgodnie z zarządzeniem nr 129/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Wilkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice

w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na realizację tych zadań wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, przeznacza się środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik nr 1.

Sposób przekazywania i rozliczania dotacji udzielonej w wyniku otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 


Zarządzenie sport.pdf

zal_1 OGŁOSZENIE SPORT.pdf

zal_2 SPORT.pdf