Zgodnie z zarządzeniem nr 128/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Wilkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na realizację tych zadań wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, przeznacza się środki finansowe w wysokości 56.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowi załącznik nr 1.

Sposób przekazywania i rozliczania dotacji udzielonej w wyniku otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 


zarządzenie kultura.pdf

zal_1 OGŁOSZENIE KULTURA 2021.pdf

zal_2 KULTURA 2021.pdf