PODSTAWA PRAWNA: 

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Geodezji, Urbanistyki i Gospodarowania Nieruchomościami


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (do pobrania poniżej),
  • decyzja właściwego Inspektoratu Sanitarnego zezwalająca na prowadzenie sprzedaży we wnioskowanym punkcie,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • jeśli jest to budynek mieszkalny - zgoda właściciela budynku, zarządcy budynku lub administratora budynku na sprzedaż alkoholu,
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika)
  • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Wniosek można złożyć w sposób tradycyjny, tj. osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika lub pocztą. Wniosek można złożyć też poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą albo platformę ePUAP. 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy.


OPŁATY:

  • 17 zł - w przypadku gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH