Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Dotacje i konkursy

Gmina Wilkowice wspiera kluby sportowe oraz inne organizacje działające w sferze kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu. Wsparcie można uzyskać w ramach otwartych konkursów ofert lub za pomocą tzw. „małych grantów” - poprzez zlecanie zadań z pominięciem konkursów (w przypadku niewielkich kwot).


ZLECANIE ZADAŃ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecenie zadań i udzielanie dotacji wymaga przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w którym, w zależności od rodzaj wspieranego zadania przez Gminę Wilkowice, mogą brać udział nie tylko kluby sportowe, ale także inne organizacje pozarządowe.


INFORMACJE O KONKURSACH
Ogłoszenia konkursowe są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy – w listopadzie bądź grudniu – i dotyczą zadań na następny rok. Dodatkowe konkursy mogą być również ogłaszane w ciągu roku kalendarzowego. W każdej informacji przedstawiony zostaje regulamin z wytycznymi oraz data, do której należy złożyć ofertę. W ich właściwym wypełnieniu pomocą służą pracownicy Wydziału Strategii i Promocji Urzędu Gminy Wilkowice.


WYNIKI KONKURSÓW
W celu przeprowadzenia właściwej procedury konkursowej Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem jest merytoryczna ocena złożonych ofert, w zgodzie z przedstawionymi w regulaminie kryteriami. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych danej organizacji środków podejmuje Wójt Gminy. Ogłoszenia o wynikach konkursów również publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


MAŁE GRANTY
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy kwot znacznie mniejszych (max. 10 tysięcy złotych na zadanie oraz max. 20 tysięcy zł w skali roku) niż możliwe do uzyskania w trybie konkursowym oraz dotyczy zadań, których czas realizacji nie przekracza 90 dni. Warunkiem koniecznym do uzyskania grantu są możliwości finansowe Gminy, a więc zapewnienie w budżecie Gminy na dany rok środków przeznaczonych właśnie na ten cel.

Informacji dotyczących takich możliwości oraz aktualnych ofert uzyskać można w Referacie Strategii i Promocji.

Pozostałe aktualności: