Informacja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności


Celem niniejszej informacji jest przedstawienie porządku prawnego obowiązującego w Polsce w zakresie transplantologii.

Transplantologia, czyli przeszczepianie komórek, tkanek i narządów jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje zdrowego narządu, aby żyć. Metoda ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Decyzja o oddaniu narządów w przypadku śmierci należy do każdego z nas i warto wiedzieć, co należy zrobić, abyśmy już po naszej śmierci mogli uratować czyjeś życie, bądź też, co należy zrobić, by organów od nas nie pobrano.

W myśl art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185):


„Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu” i dalej: „W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni”.

Zgodnie z przepisami prawa osoba, która nie wyrazi za życia sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to przypuszcza się, że wyraża na to zgodę. Sprzeciw można zgłosić osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów w Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnym ds. Transplantacji w Warszawie na formularzu, który można otrzymać w zakładach opieki zdrowotnej lub na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl, w zakładce Centralny Rejestr Sprzeciwów.