W załącznikach dostępne są informacje  o wynikach konsultacji społecznych

- dot. projektu Uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

- dot. projektu Uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności