ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) zwołuję na dzień 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 15.00 XLIV sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Wilkowice, która zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 (sala sesyjna na parterze) oraz w zdalnym trybie obradowania - art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zmianami).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Wilkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

5. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek