Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje wszystkich właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, którzy umieścili, bez wymaganego prawem zezwolenia, tablice i urządzenia reklamowe – o konieczności natychmiastowego ich usunięcia z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942, na odcinku zlokalizowanym w gminie Wilkowice (dotyczy ul. Żywieckiej w sołectwie Wilkowice).


Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) m.in.:

¾ pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

¾zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg (np. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także umieszczanie reklam), wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej;

¾zarządca drogi, udzielając zezwolenia, określa jednocześnie wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego;

¾za zajęcie pas drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu (np. z przekroczeniem terminu zajęcia, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi) – zarządca drogi nakaże przywrócenie do stanu poprzedniego i wymierzy, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 –krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego.