Rekrutacja uzupełniająca na 1 wolne miejsce do Programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z rekrutacją uzupełniającą na 1 wolne miejsce do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Wilkowice zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich, których dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (nie dotyczy to kółek rolniczych) do składania wniosków o dofinansowanie zakupu komputera.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego (komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu) wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

• dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje w gminie Wilkowice w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

• dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;

• dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz 2 latach poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunki zakwalifikowania

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Wilkowice (Załączniki).

Wnioskodawca ma obowiązek dołączyć na potwierdzenie pracy członka rodziny w byłym PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR | Gmina Wilkowice

Termin i miejsce zgłoszenia

Gmina Wilkowice zaprasza do zgłaszania się do Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, pok. 208 w godz. 7.00 – 15.00.

O zakwalifikowaniu (po spełnieniu wymagań formalnych) decyduje kolejność zgłoszeń

W przypadku pytań kontakt pod nr tel. 33 4990077 wew.9.

Termin składania dokumentacji: do 14.07.2022 r.