Dziś, w Urzędzie Gminy, Wójt podpisał umowę na zadanie p.n.: "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w formie zaprojektuj i wykonaj”. Wykonawcą tego zadania będzie firma WODPOL Sp. z o.o. z Żywca.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie:

a/ rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o sześć sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, strefą wejściową klas starszych (z szatnią), strefą nauczycieli, strefą administracji, strefą terapii zajęciowej, biblioteką, strefą techniczną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i uzupełniającymi.

b/ zmiany zagospodarowania terenu dla całego terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnegowraz z dojściami pieszymi, dojazdami i miejscami postojowymi, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz ogrodzenia terenu.

c/ wykonanie robót budowalnych w istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie niezbędnym do oddania rozbudowy będącej przedmiotem zamówienia do użytku.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.06.2023 r. w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą prawomocności do 9 m-cy licząc od daty zawarcia umowy.