Właściciele nieruchomości rozliczający się wg metody od ilości zużytej wody, powinni złożyć stosowne deklaracje (do pobrania poniżej) i wyliczyć opłatę za odpady na bieżący rok kalendarzowy - do dnia 31 stycznia 2021 r., załączając stosowne faktury bądź zaświadczenie ze spółki wodociągowej/kanalizacyjnej. Z uwagi na pandemię Covid-19, deklaracje można składać do skrzynki zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy w Wilkowicach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25.

W przypadku braku złożenia deklaracji, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, zostaną pobrane dane z właściwej spółki wodociągowej/ kanalizacyjnej o ilości zużytej wody/ścieków, a następnie wysłane zostaną postanowienia i Wójt, w drodze decyzji, naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r., biorąc pod uwagę dane zawarte w ostatniej złożonej deklaracji, w tym zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika.

Natomiast właściciele nieruchomości rozliczający się od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość otrzymają wymiar opłaty– zatem nie jest konieczne składanie deklaracji na 2021 r.


Załączniki: