W poniedziałek 21 grudnia 2020  r., Wójt Gminy podpisał umowę z Zakładem Budowlano-Montażowym PROBUD Sp. z o.o., z siedzibą ul. Leśnianka 101, 34-300 Żywiec na kwotę na realizację zadania pn. Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

  • Zadanie 1: Budowa placu do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowym centrum do edukacji ekologicznej
  • Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z małą infrastrukturą edukacji ekologicznej
  • Zadanie 3: Budowa tras edukacyjno–dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja zadania opiewa na kwotę 1.171.202,44 zł i współfinansowana, w wysokości aż 85%, jest ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00.

Więcej na temat projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej" - TUTAJ