Informujemy, że Gmina Wilkowice realizuje projekt Zdalna Szkoła+, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Cel główny projektu:

Zakup mobilnego sprzętu komputerowego na potrzeby zdalnego nauczania uczniom szkół na terenie Gminy Wilkowice

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19. Rosnąca ilość zdiagnozowanych przypadków powoduje konieczność pracy placówek oświatowych w systemie zdalnym. Niestety wielu uczniów nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Jest to już drugi projekt grantowy realizowany w tym celu.

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 9372632468 zawartej w dniu 20.10.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Wilkowice, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".


Całkowita wartość projektu: 55.000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 55.000,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Wilkowice): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: październik 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: listopad 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów - 22 szt.


Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół - 5

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Mesznej